Skip Navigation LinksVirksomheder > Uddannelsesfonde > Kurser med tilskud

Tip en ven

Send et link til denne side til en ven

Felter markeret med * skal udfyldes.

Send

Kurser med tilskud

Se hvilke kurser der gives tilskud til. Der kan kun søges tilskud til de uddannelsesfonde, som virksomheden betaler til.

Tilskuddet udbetales til virksomhedens NemKonto. Virksomheden udbetaler løn til medarbejderne under efteruddannelse og modtager VEU-godtgørelse og tilskud fra Udviklingsfonden. 

Nedenfor kan du se hvilke kurser der ydes tilskud til fra uddannelsesfondene.

Anlægsgartnerfagets Kompetencefond

Der ydes tilskud til følgende kurser

 

Satser

Tilskuddet til uddannelse er 70 kr. pr. time.

Derudover ydes der refusion for deltagerbetalingen ved AMU-kurser. Udbetalingen sker efter princippet "først til mølle", dvs. der gives refusion, så længe der er midler dertil.

Antal dage der ydes tilskud til

Der kan maksimalt udbetales tilskud på 4 uger pr. medarbejder hver løbende 12 måneder.

For ufaglærte medarbejdere er der mulighed for at ansøge om tilskud til flere kursusdage, hvis den ufaglærte med en mindre udvidelse af de sædvanlige 20 uddannelsesdage pr. løbende år kan færdiggøre sin uddannelsesplan fra ufaglært til faglært. Udfyld ansøgningsskema og send det med krypteret mail til sikkermail@pension.dk.

Tilskud til Trailerkort

Fonden giver tilskud til erhvervelse af trailerkort (BE-kørekort). Kompetencefonden yder et tilskud op til kr. 5.000 til dækning af udgifterne til erhvervelse af trailerkortet, dog ikke udgifter forbundet med udarbejdelse af lægeerklæring. Fonden giver desuden et tilskud til lønnen på kr. 70 pr. time, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. Trailerkortet kan erhverves på private køreskoler.

Almindelige erhvervsuddannelseselever kan ikke få tilskud til trailerkort. Der gives dog tilskud til voksenlærlinge (erhvervsuddannelse for voksne) hvis de er fyldt 25 år, og hvis der betales fuld pension som almindelige medarbejdere.

I søger om tilskud til trailerkort ved at logge ind og udfylde en ansøgning.

I skal udfylde ansøgningen således:

 • Kursus: Trailerkort
 • Uddannelsessted: Egen virksomhed
 • Varighed: [Antal timer]
 • Deltagerbetaling: [Angiv fakturabeløb fra kørelærer op til 5.000 kr.]

Når I har udfyldt og godkendt ansøgningen på hjemmesiden, skal I sende en kopi af fakturaen fra kørelæreren med krypteret mail til sikkermail@pension.dk. Skriv i emnefeltet: "Faktura kørelærer" og elevens navn.

Tilskud til beklædning

Virksomhedspraktikanter i virksomheder organiseret i Danske Anlægsgartnere i forbindelse med "projekt rekruttering til anlægsgartner i Syddanmark efter påske", kan få tilskud til beklædning.

I søger om tilskud til beklædning ved at logge ind og udfylde en ansøgning.

I ansøgningen skriver I:

 • Kursus: Beklædningstilskud
 • Uddannelsessted: Egen virksomhed
 • Varighed: 1 time.

I kan få 1.500 kr. i tilskud pr. cpr.-nummer.

Tilskud til Arbejdsmiljøkonferencen 2018

DAG-medlemsvirksomheder kan ansøge om refusion til Arbejdsmiljøkonferencen som finder sted den 3. oktober 2018 i Middelfart. Der kan ansøges om refusion for deltagergebyret på de 350 kr. pr. medarbejder der deltager i konferencen. Det gælder kun for medarbejdere der er omfattet af overenskomster mellem 3F og DAG.

I søger om refusion for deltagergebyret ved at logge ind og udfylde en ansøgning.

I ansøgningen skriver I:

• Kursus: Arbejdsmiljøkonferencen 2018
• Uddannelsessted: Egen virksomhed
• Varighed: 1 time.

I kan få 350 kr. i tilskud pr. cpr.-nummer

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til anvendelse af hjemmesiden, kan der rettes henvendelse til ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på 7012 1342.

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Som en del af overenskomstfornyelsen på byggeområdet i foråret 2007 har overenskomstparterne aftalt, at virksomhederne skal indbetale til Udviklingsfonden.

Det gælder også for virksomheder, der følger bestemmelserne i en af overenskomsterne, men som ikke er medlemmer af Dansk Byggeri - f.eks. ved en tiltrædelsesoverenskomst.

Indbetalingens størrelse og opkrævning

Virksomhederne har frem til 31. december 2017 betalt 40 øre pr. time. Fra 1. januar 2018 falder bidraget til 33 øre pr. time.

Der ydes tilskud til følgende kurser

Der er også tilskud til AMU-kontraktuddannelserne, rørlægger, kloakmester, bygningsrestaureringsuddannelserne og GVU-planer.

Hvis der søges tilskud til ansatte under overenskomst mellem Dansk Byggeri og HK Privat eller Teknisk Landsforbund, henviser vi til Kompetenceudviklingsfonden som hører under Byggeriets Uddannelser.

Der er en forældelsesfrist på 9 måneder fra kursusslutdato.

Satser

Tilskuddet til uddannelse gennemført frem til 31. marts 2016 er 65 kr. pr. time, hvor medarbejderen er på uddannelse. For uddannelse gennemført fra 1. april 2016 og frem vil tilskuddet være 55 kr. pr. time, hvor medarbejderen er på kursus.

Tilskuddet reduceres v/timeløn mindre end 136,50 kr. pr. time.

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til anvendelse af hjemmesiden, kan der rettes henvendelse til ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på 7012 1342.

DDL og Serviceforbundets Uddannelsesfond

Som en del af overenskomstfornyelsen i 2007 har overenskomstparterne aftalt, at virksomhederne skal indbetale til Uddannelsesfonden.

Det gælder også for virksomheder, der følger bestemmelserne i en af overenskomsterne, men som ikke er medlemmer af Danske Dental Laboratorier - f.eks. ved en tiltrædelsesoverenskomst.

Indbetalingens størrelse og opkrævning

Arbejdsgiverne skal indbetale 520 kr. pr. medarbejder pr. år samt 55 øre pr. arbejdstime til fonden. Disse beløb er omregnet til 0,42 pct. af lønsummen, som opkræves halvårligt. Virksomhederne modtager i februar og august en opkrævning, hvor der på baggrund af virksomhedens pensionsindbetalinger er beregnet et beløb til indbetaling. Dette beløb er vejledende.

Der kan ydes tilskud til følgende kurser

Der er mulighed for at akkumulere ret til to ugers selvvalgt uddannelse i op til tre år, så den enkelte efter tre år kan få ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Satser

Bestyrelsen har fastlagt et støtteniveau på 52 kr. pr. time.

Til selvvalgt uddannelse kan der maksimalt søges tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. løbende 12 måneder.

Derudover ydes refusion for deltagerbetalingen ved AMU-kurser.

Tilskud til uddannelses- og projektrelaterede aktiviteter

Herudover kan der søges om tilskud til nedenstående aktiviteter:

 • Aftalt uddannelse ansøges på nedenstående blanket, og der ydes et fast tilskud pr. time på 74 kr.
 • Tilskud til afholdelse af konferencer af faglig karakter.
 • Tilskud til etablering og drift af forsøgs- og udviklingsprojekter.
 • Undersøgelser af tandteknikerbranchens efteruddannelsesbehov, herunder samspillet med ændringer i teknologi, arbejdsorganisation og undervisningsformer.
 • Finansiering af særlige instruktørhonorarer samt driftsudgifter for særlige uddannelsesforløb, der ikke kan finansieres inden for de almindelige efteruddannelsesprogrammer.
 • Uddannelse på såvel grundlæggende som på videregående niveau.

Ved ansøgning om midler til uddannelses- og projektrelaterede aktiviteter udfyldes et ansøgningsskema.

Ved ansøgning om refusion ved deltagelse i bestyrelsesmøder, kørsels- og rejseudgifter udfyldes et ansøgningsskema. 

Ansøgning
Ansøgningen sendes med krypteret mail til: sikkermail@pension.dk

Refusion for Scandefa

Finansiering af kursusudgifter til faglige emner som f.eks. honorarer, rejseudgifter til foredragsholdere, lokale leje, annoncering i branchens fagblade samt tilskud til logi for ansatte på laboratorier organiseret i DDL i forbindelse med de af Tandteknikerforeningen arrangerede Scandefa årsmøder. Pr. 1. april 2015 har PensionDanmark Uddannelsesfonde gjort ansøgningsproceduren for Scandefa elektronisk via virksomhedsservice. Her skal I udfylde:

 • Kursus: Scandefa
 • Uddannelsessted: Bella Center 
 • Kurset søges med varighed som ”1 time” (Refusionen er fastsat til kr. 800 for alle 3 dage, og beløbet tilpasses automatisk)

Medarbejdere med videregående uddannelse

Medarbejdere med videregående uddannelse kan ikke få VEU-godtgørelse og betalt kursus, såfremt de skal på efteruddannelse.

Der kan ansøges om midler i fonden til afholdelse af disse omkostninger.

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til anvendelse af hjemmesiden, kan der rettes henvendelse til ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på 7012 1342.

Ejendoms- og Tilsynsfunktionærerne

Der ydes tilskud til følgende kurser:

Herudover kan der søges om tilskud til virksomhedsinterne kurser: 

 • Kommunikationskurser herunder konflikthåndtering og service 
 • IT-kurser herunder kurser i Outlook og tekniske kurser
 • Fagspecifikke kurser herunder brandalarmer, reparationer

Ved ansøgning om midler til virksomhedsinterne kurser udfyldes et ansøgningsskema.

Refusionssats

Virksomheden skal ved ansøgning indtaste medarbejderens præstationsløn plus servicetillæg, anciennitetstillæg samt sociale omkostninger på 35 pct.
Herefter beregnes refusionssatsen som differencen mellem den indtastede timeløn og den offentlige støttesats.

Antal dage der ydes tilskud

Der kan maksimalt udbetales tilskud til 15 kursusdage pr. medarbejder pr. løbende 12 måneder.

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til anvendelse af hjemmesiden, kan der rettes henvendelse til ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på 7012 1342. 

Frisør- og Kosmetikerfagets Udviklingsfond

Som en del af overenskomstfornyelsen for frisørerne i 2007 har overenskomstparterne aftalt, at virksomhederne skal indbetale til Frisør- og Kosmetikerfagets Udviklingsfond.

Det gælder også for virksomheder, der følger bestemmelserne i en af overenskomsterne, men som ikke er medlemmer af dofk - f.eks. ved en tiltrædelsesoverenskomst.

Indbetalingens størrelse og opkrævning

Virksomhederne skal indbetale 520 kr. pr. år for hver fuldtidsansat medarbejder omfattet af overenskomsterne.

Der ydes tilskud til følgende kurser

Der er en forældelsesfrist på 3 måneder regnet fra kursusslutdato.

Satser

Tilskuddet er fastsat til 65 kr. pr. time. 

Derudover ydes der refusion for deltagerbetalingen ved AMU-kurser.

Antal dage der ydes tilskud

Der kan maksimalt søges tilskud til 15 kursusdage pr. medarbejder pr. løbende 12 måneder.

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til anvendelse af hjemmesiden, kan der rettes henvendelse til ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på 7012 1342.

HTSK-fonden

Som en del af overenskomstfornyelsen på handels-, transport- og service området i foråret 2007 har overenskomstparterne aftalt, at virksomhederne skal indbetale til Kompetenceudviklingsfonden.

Det gælder også for virksomheder, der følger bestemmelserne i en overenskomst, men som ikke er medlemmer af en arbejdsgiverorganisation - f.eks. ved tiltrædelsesoverenskomst.

Indbetalingens størrelse og opkrævning

Virksomhederne indbetaler 780 kr. pr. år for hver fuldtidsansat medarbejder omfattet af overenskomsterne.

Tilskud til aftalt uddannelse

Der skelnes mellem faglærte og ikke-faglærte medarbejdere i forhold til, hvornår der kan udbetales tilskud til aftalt uddannelse fra fonden. For de faglærte medarbejdere er det en betingelse for at virksomheden kan hjemtage tilskud til aftalt uddannelse, at det/de pågældende kurser fremgår af en uddannelsesplan, som skal være indtastet på Virksomhedsservice.

For de ikke-faglærte medarbejdere skal der også være indtastet en uddannelsesplan. Men for de ikke-faglærte medarbejdere er det herudover en betingelse, at der skal være gennemført en realkompetencevurdering, når der søges om tilskud til aftalt efteruddannelse.

Realkompetencevurdering skal vise, hvilke kurser medarbejderen mangler for at opnå faglært niveau inden for det overenskomstområde, hvor medarbejderen er ansat. Realkompetencevurderingen skal foretages af en erhvervsskole, der er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde den pågældende erhvervsuddannelse. Nederst på siden findes de kompetenceafklaringsskemaer, der skal udfyldes af skolen.

Kravet om realkompetencevurdering gælder for alle ikke-faglærte under 60 år.

Der ydes tilskud til følgende kurser

Det er besluttet, at bestyrelsen i Handels-, Transport- og Servicesektorens uddannelsesfond skal udarbejde en positivliste på hvilke kurser, der kan søges støtte til.

Der er to positivlister. Liste A over aftalt uddannelse og Liste B over selvvalgt uddannelse. Det er de kurser som bestyrelse og uddannelsesudvalg i fællesskab har besluttet at der ydes tilskud til.

For Liste A over aftalt uddannelse ydes der tilskud til:

Når din medarbejder skal gennemføre sin lovpligtige EU-efteruddannelse, skal der udover den obligatoriske del på 2 dage, vælges mellem en række brancherettede moduler, hver af 2 dages varighed, samt et valgfrit modul på 1 dag. Det skal markeres, om det valgfrie modul tages i forlængelse af det obligatoriske modul og det brancherettede modul (og dermed som aftalt uddannelse), eller om kurset tages som selvvalgt uddannelse. Hvis kurset vælges som aftalt uddannelse, vil det udbetalingsmæssigt altid kun tælle for 1 dag.

Der kan endvidere som aftalt uddannelse søges tilskud til de kurser, som fremgår af medarbejderens realkompetencevurdering.

For Liste B over selvvalgt uddannelse ydes der tilskud til:

Der kan endvidere ydes tilskud til

Tilskud til forskudt tid og Holddrift
For medarbejdere på forskudt tid og/eller holddrift ansat under Fællesoverenskomsten, Transport- og Logistikoverenskomsten (ATL) og Turistoverenskomsten (dog kun forskudt tid), udbetaler HTSK-fonden et tillæg for de fraværstimer medarbejderen i forbindelse med uddannelsesforløbet har haft med henholdsvis Forskudttidstillæg og Holddriftstillæg. I søger tilskud ved at oprette en ansøgning på Virksomhedsservice.

Satser

 • Tilskuddet til kurser på Liste A - aftalt uddannelse er, pr. 15. april 2018, 35 kr. pr. time. 
 • Tilskuddet til kurser på Liste B - selvvalgt uddannelse er, pr. 15. april 2018, 60 kr. pr. time. 
 • Tilskuddet til IKV, Ordblindeundervisning, FVU og Danskuddannelse 1, 2 og 3 er, pr. 15. april 2018, 85 kr. pr. time.
 • Tilskuddet til RKV før EUV og AVU er, pr. 15. april 2018, 60 kr. pr. time

Derudover ydes der refusion for deltagerbetalingen ved AMU-kurser.

Tilskuddet udbetales til virksomhedens NemKonto. Virksomheden udbetaler løn til medarbejderne under efteruddannelse og modtager VEU-godtgørelse og tilskud fra kompetenceudviklingsfonden.

Antal dage der ydes tilskud

 • For kurser på Liste A over aftalt uddannelse og suppleringskurser kan der maksimalt udbetales tilskud til 10 dage pr. medarbejder pr. år.
 • For kurser på Liste B er der mulighed for at akkumulere ret til to ugers selvvalgt uddannelse i op til tre år, så den enkelte efter tre år kan få ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.
 • Der er ingen begrænsning på antal kursusdage til FVU-kurser, Ordblindeundervisning, Screening til FVU, Screening til OBU og Indledende vurdering.

Der er en forældelsesfrist på 3 måneder regnet fra slutdato på kursus.

Uddannelse i opsigelsesperioden

Medarbejderne har ret til to ugers efteruddannelse i perioden, mellem opsigelse og fratrædelse.
Følgende forudsætninger skal være opfyldt, for at virksomheden kan søge tilskud:

 • Opsigelse på grund af virksomhedens forhold
 • Uddannelsen skal være AMU, FVU eller andre tilbud, med offentlig løntabsgodtgørelse
 • Kursusdeltagelsen finder sted i opsigelsesperioden 

Hent skema til refusion

Meritafklaringsskemaer

Her er de meritafklaringsskemaer, som ikke-faglærte medarbejdere skal meritafklares op imod, inden de kan få tilskud fra fonden.

Medarbejderen skal meritafklares op imod faglært niveau i forhold til den overenskomst, vedkommende er ansat under. Skemaerne skal udfyldes af skolerne, og det er allerede nu muligt at få gennemført meritafklaringen.

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til anvendelse af hjemmesiden, kan der rettes henvendelse til ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på 7012 1342.

HTSK-fonden Metal og El

Som en del af Faglærteoverenskomsten og Metal Transportoverenskomsten er det aftalt, at virksomhederne skal indbetale til Kompetenceudviklingsfonden.

Det gælder også for virksomheder, der følger bestemmelserne i en overenskomst, men som ikke er medlemmer af en arbejdsgiverorganisation - f.eks. ved tiltrædelsesoverenskomst.

Indbetalingens størrelse og opkrævning

Virksomhederne indbetaler 780 kr. pr. år for hver fuldtidsansat medarbejder omfattet af overenskomsterne.

Der ydes tilskud til følgende kurser

Der er to positivlister. Liste A over aftalt uddannelse og Liste B over selvvalgt uddannelse. Det er de kurser som bestyrelsen og uddannelsesudvalget i fællesskab har besluttet, at der ydes tilskud til.

For Liste A over aftalt uddannelse ydes der tilskud til:

Der kan endvidere som aftalt uddannelse søges tilskud til de kurser, som fremgår af medarbejderens realkompetencevurdering.

For Liste B over selvvalgt uddannelse ydes der tilskud til følgende kurser:

Det er muligt at søge refusion for både løntab og kursusgebyr på Akademiuddannelsen i Automation og drift. Løntab kr. 55,- pr. time søges via virksomhedsservice. Der refunderes fuld pris for kursusgebyr, når du logger ¨på og opretter en ansøgning. Angiv kursusgebyr som deltagerbetaling.

Satser

 • Tilskuddet til IKV, Ordblindeundervisning og FVU er 105 kr. pr. time.
 • Tilskuddet til kurser på Liste A er 55 kr. pr. time.
 • Tilskuddet til kurser på Liste B er 55 kr. pr. time.

Derudover ydes der refusion for deltagerbetalingen ved AMU-kurser.

Tilskuddet udbetales til virksomhedens NemKonto. Virksomheden udbetaler løn til medarbejderne under efteruddannelse og modtager VEU-godtgørelse og tilskud fra kompetenceudviklingsfonden.

Antal dage der ydes tilskud

 • For kurser på Liste A over aftalt uddannelse og suppleringskurser kan der maksimalt udbetales tilskud til 10 dage pr. medarbejder pr. år.
 • For kurser på Liste B er der mulighed for at akkumulere ret til to ugers selvvalgt uddannelse i op til tre år, så den enkelte efter tre år kan få ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.
 • Der er ingen begrænsning på antal kursusdage til FVU-kurser og Ordblinde Undervisning

Der er en forældelsesfrist på 3 måneder regnet fra slutdato på kursus.

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til anvendelse af hjemmesiden, kan der rettes henvendelse til ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på 7012 1342.

Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond

Som en del af overenskomstfornyelsen på hotel-, restaurant- og turistområdet i foråret 2007 har overenskomstparterne aftalt, at virksomhederne skal indbetale til Kompetenceudviklingsfonden.

Det gælder også for virksomheder, der følger bestemmelserne i en  overenskomst, men som ikke er medlemmer af HORESTA - f.eks. ved tiltrædelsesoverenskomst.

Indbetalingens størrelse og opkrævning

Virksomheden indbetaler 400 kr. pr. år for hver fuldtidsansat medarbejder omfattet af overenskomsterne.

Der kan ydes tilskud til følgende kurser 

Private kurser
Private kurser er defineret som kurser, hvor der er en ekstern udbyder. Fx en skole, og hvor der foreligger en faktura.

Der er krav om, at de kursussteder, hvor private udbydere lejer sig ind, skal have overenskomst.

I henhold til overenskomsten er der mulighed for udbetaling af tilskud til privat kursusaktivitet.

Hvis kurset ikke er omfattet af de forhåndsgodkendte kurser, som er angivet under linket udvalgte voksenuddannelsestilbud, kan nedenstående ansøgningsskema udfyldes med oplysninger om kursusaktiviteten og sendes til ansogning@uddannelsesfonde.dk. Bemærk at kursusbeskrivelse skal vedlægges.  

Der er en forældelsesfrist på 3 måneder fra kursusslutdato.

Satser

Tilskuddet er 85 kr. per time for kursusaktivitet, hvor der samtidig kan opnås VEU-godtgørelse eller SVU. Det er bl.a. samtlige AMU-kurser samt restaurantlederuddannelsen.

Tildskuddet til kurser, hvor der ikke kan opnås VEU-godtgørelse, er 140 kr. pr. time. Beløbet skal dække løntab, deltagerbetaling og eventuelle materialeudgifter.

Antal dage der ydes tilskud

Der kan maksimalt søges tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. løbende 12 måneder.

Refusion for tillidsrepræsentanter

Der er mulighed for at søge refusion, når der er udbetalt fuld løn i forbindelse med tillidsrepræsentantens varetagelse af sit hverv.

 • 5 timer pr. måned i virksomheder med op til 20 fastansatte.
 • 7 timer pr. måned i virksomheder med 21 – 50 fastansatte
 • 10 timer pr. måned i virksomheder med over 50 fastansatte.

I søger om refusion ved at logge på Virksomhedsservice og oprette en ansøgning.

I ansøgningen skal I skrive:

 • Titel: Tillidsrepræsentant
 • Udbyder: Egen virksomhed
I skal vælge det kursus, der svarer til antallet af medarbejdere.

Evt. forespørgsler kan rettes til HORESTA eller 3F.

Opkvalificeringsaftalen af tjenere

Som led i overenskomstfornyelsen i 2014 blev der i hotel-, restaurant- og turisterhvervet aftalt en opkvalificeringsaftale for tjenere, som giver ufaglærte tjenere mulighed for at opnå faglært niveau via erhvervsuddannelse for voksne (EUV1) med støtte fra Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond. Arbejdsgivere kan derfor på vegne af de tjenere der påbegynder et EUV-1 forløb, søge om tilskud til differencen mellem AUB-refusionen for voksenelever og løntrin 2.

Støttesatsen fra fonden er differencen mellem AUB-refusionen for voksenelever på EUV, der for 2018 er på 5.100 kr. pr. uge og løntrin 2 for tjenere, der enten kan være på fastløn eller på provisionsløn. Satsen for fastlønnede er pt. 146,01 kr. pr. time svarende til 5402,37 kr. pr. uge. For fastlønnede er støttesatsen per uge dermed 372,37 kr. pr. uge.
Satsen for provisionslønnede er pt. 134,93 kr. pr. time svarende til 4992,41 kr. pr. uge. Da AUB-refusionen for 2018 er på 5.100 kr. pr. uge gives der ikke støtte til provisionslønnede fra fonden, eftersom virksomhederne for provisionslønnede kan opnå fuld refusion fra AUB.

Se vejledning for uddybning af opkvalificeringsaftalen for tjenere og ansøgningsprocedure.

For at få udbetalt refusion skal virksomheden udfylde ansøgningsskemaet og medsende en kopi af uddannelsesaftalen via krypteret mail til sikkermail@pension.dk

For nærmere oplysning om indholdet i opkvalificeringsaftalen henvises til HORESTA Arbejdsgiver og 3F PSHR.

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til anvendelse af hjemmesiden, kan der rettes henvendelse til ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på 7012 1342.

Håndværkets Udviklingsfond

Som en del af overenskomstfornyelsen i 2008 har overenskomstparterne aftalt, at virksomhederne skal indbetale til Håndværkets Udviklingsfond mellem Dansk Håndværk, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Fagligt Fælles Forbund.

Det gælder også for virksomheder, der gennem en tiltrædelsesoverenskomst følger bestemmelserne i en af overenskomsterne, men som ikke er medlemmer af Dansk Håndværk. 

Indbetalingens størrelse og opkrævning

Virksomhederne indbetaler 520 kr. pr. år for hver fuldtidsansat medarbejder omfattet af overenskomsterne.

Der ydes tilskud til følgende:

› Alle AMU-kurser, herunder Individuel Kompetencevurdering (IKV)
FVU-kurser i matematik og læsning

Satser

Tilskuddet er på 110,20 kr. pr. time ved deltagelse i alle AMU-kurser og FVU.

Antal dage hvor der ydes tilskud

Der kan maksimalt søges tilskud til 15 kursusdage pr. medarbejder pr. løbende 12 måneder.

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til anvendelse af hjemmesiden, kan der rettes henvendelse til ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på 7012 1342.

Kantineoverenskomsten

Servicebranchens Arbejdsgiverforening og 3F Privat Service, Hotel og Restauration har som en del af overenskomstforhandlingerne i 2007 besluttet at etablere Kompetenceudviklings- og Uddannelsesfond under Kantineoverenskomsten.

Det gælder også for virksomheder, der følger bestemmelser i overenskomsten, men som ikke er medlem af Servicebranchens Arbejdsgiverforening - f.eks. ved en tiltrædelsesoverenskomst.

Indbetalingens størrelse og opkrævning

Virksomheder indbetaler 520 kr. pr. år pr. medarbejder omfattet af overenskomsterne.

Der ydes tilskud til følgende kurser

Satser

 • Bestyrelsen fastlagt et støtteniveau på 68 kr. pr. time ved deltagelse i efteruddannelse, hvor der samtidig kan opnås VEU-godtgørelse eller SVU. Det er bl.a. samtlige AMU-kurser. Medarbejdere, der deltager i AMU-kurser, men ikke er VEU-berettiget (personer med videregående afsluttet uddannelse) kan ikke opnå dækning af deltagergebyr.
 • Ved deltagelse i kurser, hvor der ikke kan opnås VEU-godtgørelse, udbetales 150 kr. pr. time fra fonden. Beløbet skal dække løntab og eventuelle materialeudgifter.
 • Derudover ydes der refusion for virksomhedens deltagerbetaling ved AMU-kurser.

Antal dage der ydes tilskud

Der kan maksimalt udbetales tilskud til 20 kursusdage per CPR-nr. per løbende 12 måneder.

Du kan læse mere om organisationer bag fonden på deres hjemmesider:

Pjece om Kantineområdets Kompetencefond

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til anvendelse af hjemmesiden, kan der rettes henvendelse til ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på 7012 1342.

Malerfagets Kompetenceudviklingsfond

Der ydes tilskud til følgende kurser 

 • AMU-kurser
 • Ordblindeundervisning
 • Danskundervisning
 • FVU
 • AVU-forløb
 • IKV

Herudover er der tilskud til Førstehjælpskurser, Supplerende arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljørepræsentanter samt Byggeriets og fagbevægelsens Lederuddannelser. 

Satser

Der ydes et tilskud på 70 kr. pr. time.

For at modtage refusion skal virksomheden udbetale en løn på minimum 156,6 kr. pr. time. Udbetales der mindre, reduceres tilskuddet.

For AMU-kurser ydes der tilskud til deltagerbetaling.

Antal dage der ydes tilskud

Der kan maksimalt søges om tilskud til 25 kursusdage pr. medarbejder pr. løbende 12 måneder.

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til anvendelse af hjemmesiden, kan der rettes henvendelse til ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på 7012 1342.

MALKOM – Malerfagets Kompetenceudviklingsfond

Danske Malermestre, AutoBranchens ArbejdsgiverForening, Kooperationen og Maler Forbundet i Danmark har i forlængelse af overenskomstfornyelsen in 2007 etableret MALKOM – Malerfagets Kompetenceudviklingsfond.

Fonden har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse.

Arbejdsgiverne skal indbetale 0,16 pct. af virksomhedens lønsum. Virksomheden modtager halvårligt – i februar og august – en opkrævning. Opkrævningen er baseret på en beregning af virksomhedens pensionsindbetalinger – opkrævningen er vejledende

BEMÆRK: Midlertidigt stop for udbetalinger af tilskud for bygningsmalere
Udbetalingerne fra MALKOM for bygningsmalere er sat i bero indtil 1. september 2018. Det skyldes høj uddannelsesaktivitet i de virksomheder, der er omfattet af bygningsmaleroverenskomsten.

Efter 1. september tager bestyrelsen for MALKOM igen stilling til eventuelle udbetalinger. Virksomheder omfattet af overenskomster under Autobranchens Arbejdsgiverforening, Kooperationen og SKAD kan stadig få udbetalt tilskud.

Der ydes tilskud til følgende kurser:

 • Alle AMU - kurser
 • Forberedende og almen voksenuddannelse (FVU og AVU)
 • IKV (AMU)
 • Ordblindeundervisning for voksne
 • Dansk til voksne udlændinge

Anden uddannelse som f.eks. leverandørkurser, lederuddannelser, førstehjælpskurser og supplerende arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljørepræsentanter kan støttes efter forudgående godkendelse af fondens bestyrelse.

Satser

Til ovenstående kurser ydes der, som supplement til evt. VEU godtgørelsen, tilskud på samlet op til 170,- kr. pr. time. Ved en mindre udbetaling vil tilskuddet blive reduceret.

Til medarbejdere ansat på overenskomst mellem Kooperationen og Malerforbundet kan tilskuddet maksimalt være 140 kr. i timen.

Herudover dækkes evt. deltagerbetaling til AMU kurser.

For ikke VEU berettigede elever refunderes den fulde løn op til maksimumssatsen.

Det er vigtigt, at I kontakter os, inden I sender ansøgningen, for at I kan få tilskuddet.

Antal dage der ydes tilskud

Der kan maksimalt søges tilskud til 25 kursusdage pr. medarbejder pr. kalenderår.

Projektansøgninger

Ansøgninger om støtte til projekter i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, leverandører, organisationer, virksomheder eller klubber kan fremsendes til behandling i fondens bestyrelse.

Projektets uddannelses sigte kan bl.a. henføres til:

 • Profilering af EUD og EUV
 • Udvikling af undervisningsmateriale EUD/UEV/AMU
 • Udvikling af uddannelsesplanlægning og uddannelseskultur i malerfaget
 • Produkt, teknik- samt kvalitetsudvikling
 • Udvikling af styring og planlægning af arbejdsopgaver
 • Miljø og arbejdsmiljøprofil
 • Innovation, markedsføring og opdyrkning af nye markeder

Ansøgningen skal indeholde:

 • Oplysninger om ansøger og samarbejdsparter
 • Oplysninger om projektet og dets formål
 • Oplysninger om projektets ide og målgruppe
 • Oplysninger om formidling af projektets resultat
 • Projektets tidsramme
 • Projektets budget med angivelse af egenfinansiering/medfinansiering
 • Forventninger til projektets resultat og effekt

Ansøgningen fremsendes krypteret til sikkermail@pension.dk

Mejeribrugets Uddannelsesfond

Mejeripersonale (Mejeribranchens Fællesoverenskomst)

Indbetalingens størrelse og opkrævning

Virksomhederne skal indbetale 1.560 kr. kr. om året pr. fuldtidsansat medarbejder omfattet af overenskomsten.

Fællesoverenskomsten

 Der ydes tilskud til følgende kurser

Satser for fællesoverenskomsten

 • Løntabstilskuddet til kurser under Fællesoverenskomsten er pr. 1. januar 2018 106,14 kr. pr. time. Herudover kommer VEU-godtgørelsen på 116,22 kr. pr. time.Virksomheden (evt. erhvervsskolen) skal ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud på et skema.
 • Til FVU og ordblindeundervisning for voksne kan der maksimalt udbetales tilskud til 120 lektioner, svarende til 148 lønrefusionstimer.
 • Refusion for deltagerbetaling ved AMU-kurser.
 • Derudover yder fonden refusion for følgende udgifter: 
  - Manglende VEU-godtgørelse
  - Befordringstilskud, ud over statens befordringstilskud
  - Tillæg til ophold- og forplejningsudgifter (overnatning), udover statens tilskud til kost og logi
  - Undervisningsmaterialer.

Virksomheden skal benytte følgende ansøgningsskema for disse udgifter og sende ansøgningsskemaet med krypteret mail til sikkermail@pension.dk

Arla kan benytte et særligt ansøgningsskema til befordringstilskud, ud over statens befordringstilskud, og sende ansøgningsskemaet med krypteret mail til sikkermail@pension.dk

Funktionærer (Mejeribranchens funktionæroverenskomst)

Virksomhederne skal indbetale 1.300 kr. om året pr. fuldtidsansat medarbejder omfattet af overenskomsten.

Der ydes tilskud til følgende kurser:

Mejeribrugets Uddannelsesfond yder tilskud til funktionærer for andre kursusudgifter end løntabsgodtgørelse.
Tilskuddet kan ikke overstige 3.500 kr. per kursusdag.
Ønsker du en forhåndsgodkendelse, så du er sikker på at, en kursusaktivitet er godkendt, inden du tager af sted på kursus/konference kan du benytte skemaet forhåndsgodkendelse.

Der kan ikke udbetales ud fra en forhåndsgodkendelse.

Forhåndsgodkendelsen sendes med krypteret mail til sikkermail@pension.dk. I emnefeltet skrives ”Forhåndsgodkendelse + medarbejders navn + kursustitel”.

Eksempel: ”Forhåndsgodkendelse + John Jensen + Containerhåndtering”.

 

Satser for funktionærer

 • Løntabstilskuddet til FVU og kursusaktivitet, hvor der kan opnås offentlig støtte er på 106,14 kr. pr. time. Herudover kommer VEU-godtgørelsen på 116,22 kr. pr. time.
  Tilskuddet til uddannelser der ikke udløser offentlig støtte er pr. 1. juli 2017 222,36 kr. pr. time. 
 • Derudover ydes der refusion for:
  Deltagerbetaling ved AMU-kurser.
  Befordringstilskud, ud over statens befordringstilskud

Læs mere om hvordan du søger tilskud

Arla kan benytte et særligt ansøgningsskema til befordringstilskud, ud over statens befordringstilskud, og sende ansøgningsskemaet med krypteret mail til sikkermail@pension.dk

 

Aftalt uddannelse

Det er nu muligt at søge om tilskud til dækning af virksomhedens udgifter til aftalt uddannelse, når medarbejderen deltager i akademiuddannelser eller diplomuddannelser. Jf. rammeaftalen om aftalt uddannelse for funktionærer i Mejeribranchen er det pr. 1. oktober 2017 muligt at indgå en aftale om 'aftalt uddannelse', for en hel eller delvis akademi- eller diplomuddannelse - fuldt finansieret af Mejeribrugets Uddannelsesfond (MUF), hvor der er reserveret midler til dækning af løn- og kursusomkostninger.

Virksomheder udfylder først ansøgningsskemaet ’forhåndsgodkendelse’ og indsender det krypteret til sikkermail@pension.dk Herefter får virksomheden svar fra PensionDanmark om der er bevilget penge til det aftalte uddannelse. Når det aftalte uddannelse er gennemført kan virksomheden søge om refusion ved at benytte skemaet ’endelig afregning’ som også indsendes krypteret til sikkermail@pension.dk


Håndværkeroverenskomsten (Mejeribranchens overenskomst med Dansk Metal og Dansk El-forbund)

Indbetalingens størrelse og opkrævning

Virksomhederne skal indbetale 1.560 kr. kr. om året pr. fuldtidsansat medarbejder omfattet af overenskomsten.

Der ydes tilskud til følgende kurser:

 • Udvalgte AMU-kurser – se positivlisten
 • Udvalgte akademiuddannelser og diplomuddannelser – se listen
 • Særlige uddannelsesbehov. Tilskud bevilges efter særskilt ansøgning til fonden. Relevant ved hændelser, som påvirker virksomhedens drift og medarbejdernes ansættelse.Ved ansøgning om tilskud til kurser, som ikke fremgår af positivlisten, benyt dette skema.

Satser for håndværkeroverenskomsten

 • Løntabstilskuddet til kurser og uddannelser under håndværkeroverenskomsten er pr. 1. januar 2018 133,78 kr. pr. time. Herudover kommer VEU-godtgørelse på 116,22 kr. pr. time. Virksomheden (evt. erhvervsskolen) skal ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud på et skema.
 • Refusion for deltagerbetaling ved AMU-kurser.
 • Derudover yder fonden refusion for følgende udgifter:
  - Manglende VEU-godtgørelse
  - Befordringstilskud, ud over statens befordringstilskud
  - Tillæg til ophold- og forplejningsudgifter (overnatning), udover statens tilskud til kost og logi
  - Undervisningsmaterialer.

Virksomheden skal benytte følgende ansøgningsskema for disse udgifter og sende ansøgningsskemaet til sikkermail@pension.dk 

Arla kan benytte et særligt ansøgningsskema til befordringstilskud, ud over statens befordringstilskud, og sende ansøgningsskemaet til sikkermail@pension.dk

Aftalt uddannelse

Det er nu muligt at søge om tilskud til dækning af virksomhedens udgifter til aftalt uddannelse, når medarbejderen deltager i akademiuddannelser eller diplomuddannelser. Jf. rammeaftalen om aftalt uddannelse for ansatte under Mejeribranchens overenskomst med Dansk Metal og Dansk El-forbund er det pr. 1. marts 2018 muligt at indgå en aftale om 'aftalt uddannelse', for en hel eller delvis akademi- eller diplomuddannelse - fuldt finansieret af Mejeribrugets Uddannelsesfond (MUF), hvor der er reserveret midler til dækning af løn- og kursusomkostninger. De udvalgte akademi- og diplomuddannelser man kan vælge imellem fremgår af positivlisten.

Virksomheder udfylder først ansøgningsskemaet ’forhåndsgodkendelse’ og indsender det krypteret til sikkermail@pension.dk Herefter får virksomheden svar fra PensionDanmark om der er bevilget penge til det aftalte uddannelse. Når det aftalte uddannelse er gennemført kan virksomheden søge om refusion ved at benytte skemaet endelig afregning som også indsendes krypteret til sikkermail@pension.dk


Generelt

Der er mulighed for at akkumulere ret til to ugers selvvalgt uddannelse i op til tre år, så den enkelte efter tre år kan få ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Der er en forældelsesfrist på 9 måneder regnet fra slutdato på kursus.

Hvis du ikke ønsker en forhåndsgodkendelse kan du benytte endelig afregning
Hvis der foreligger en forhåndsgodkendelse skal der sættes kryds i ”ja” der foreligger forhåndsgodkendelse, og denne skal vedlægges i mail når du sender endelig afregning.

Endelig afregning sendes med krypteret mail til sikkermail@pension.dk. I emnefeltet skrives ”Endelig afregning + medarbejders navn + kursustitel”.

Eksempel: ”Endelig afregning + John Jensen + Containerhåndtering”.

Tilskuddet kan ikke overstige 3.500 kr. per kursusdag.
 
Tilskuddet til udgifter til kost og logi i tilfælde af indkvatering er på 500 kr. for hver overnatning til hel eller delvis dækning af de pågældende udgifter.

 

Kompetenceudvikling administreret i virksomheden

Virksomheder omfattet af Mejeribranchens Fællesoverenskomst kan vælge selv at administrere midlerne. Virksomheden indbetaler til fonden, men har i et kalenderår egne indbetalinger fratrukket administrationsomkostninger til rådighed.

Det kræver, at der er valgt en tillidsrepræsentant, og nedsat et uddannelsesudvalg, der er sammensat ligeligt med repræsentanter for ledelse og medarbejdere.  Uddannelsesudvalget skal godkendes af bestyrelsen for fonden.

Hent skema

Udfyld skemaet og send det krypteret til:

Mejeribrugets Uddannelsesfond
c/o PensionDanmark
Langelinie Allé 43
2100 København Ø
sikkermail@pension.dk

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til anvendelse af hjemmesiden, kan der rettes henvendelse til ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på 7012 1342.

Servicebranchens Udviklingsfond

Indbetalingens størrelse og opkrævning

Virksomheden skal indbetale 46 øre pr. præsteret arbejdstime pr. medarbejder omfattet af overenskomsterne.

Der ydes poseopfyld til følgende kurser:

Information om danskundervisning for indvandrere

Hvis du er interesseret i at vide mere om danskundervisning for indvandrere, kan du læse informationspjecen, som findes på både dansk og engelsk.

Herudover kan der søges om tilskud til:

 • Tilskud til deltagerbetaling på positivlistens kurser
 • Tilskud til medarbejdernes deltagelse i en erhvervsuddannelse som enten serviceassistent eller rengøringstekniker.
 • Faglært tillæg: Fonden støtter - efter ansøgning fra virksomheden - dækning af det i overenskomsten indførte faglærte tillæg.
 • Økonomisk støtte og igangsætning af forsøgs- og udviklingsprojekter samt jobudvikling, der styrker medarbejdernes og virksomhedernes udvikling og erhvervets konkurrenceevne, og forbedrer og styrker samarbejdet mellem medarbejdergrupper og ledelse. Det forudsættes, at formålet med projektets aktivitet ikke kan opnås ved hjælp af brug af eksisterende offentligt finansierede tilbud.
 • Afholdelse af konference med videre for repræsentanter fra virksomhedernes ledelser og medarbejderne om fremtidige uddannelsesforhold, uddannelsessystemer og uddannelsesplanlægning i relation til områdets udviklingsmuligheder.

Der er mulighed for hvert år at akkumulere 10 dages ikke brugt uddannelse i op til tre år (efter 6 måneders ansættelse), så den enkelte medarbejder efter tre år kan få ret til seks ugers uddannelse.

Der er en forældelsesfrist på 3 måneder regnet fra kursusslutdato.

Ansøgninger om poseopfyld til kurser, som deltagerne kan få SVU til, vedlægges kopi af kursusbeviset som dokumentation for, at den enkelte deltager har gennemført det kursus, der søges om poseopfyld til.

For at være berettiget til tilskud fra fonden skal medarbejderen have været ansat i 6 måneder.

Læs mere i brochuren:

Efteruddannelse indenfor rengøringsbranchen
Læs mere om mulighed for efteruddannelse indenfor rengøringsbranchen

Ved ansøgning om midler til forsøgs- og udviklingsprojekter samt jobudvikling udfyldes et ansøgningsskema, som kan downloades her.

Ansøgningen sendes med krypteret mail til: sikkermail@pension.dk

 

Refusion for deltagelse i erhvervsuddannelse

Virksomheden kan søge om refusion af op til 20 pct. af lønudgiften i skoleperioden til medarbejdernes deltagelse i en erhvervsuddannelse som enten serviceassistent eller rengøringstekniker, ligesom offentlige tilskud AER tilgår virksomheden. Tilskuddet kan ikke overstige de faktiske omkostninger.

Til brug for virksomhedens refusion skal der udfyldes et skema, som sendes pr. e- mail eller med post til PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S. Udbetaling af refusion til virksomhedens NemKonto foretages 1 gang om måneden

Refusion for faglært tillæg

Virksomheden kan søge om tilskud til dækning af det i overenskomsten indførte faglærte tillæg. En gennemført erhvervsuddannelse som enten serviceassistent eller rengøringstekniker udløser et tillæg på hhv. 4 kr. pr. time og 2,50 kr. pr. time. Virksomheden kan søge om refusion for disse tillæg fra Servicebranchens Udviklingsfond.

Pr. 1. april 2016 har PensionDanmark Uddannelsesfonde gjort ansøgningsproceduren for Faglært tillæg elektronisk via virksomhedsservice. Her skal virksomhederne udfylde de samme oplysninger, som før stod på det ansøgningsskema, som blev sendt via mail. Log på www.pension.dk / virksomheder / log på virksomhedsservice / søg / opret ansøgning.

Her skal I udfylde:

 • Kursus: Faglært tillæg (Serviceassistent eller rengøringstekniker)
 • Udbyder: Egen virksomhed (Servicebranchens udv. fond)
 • Dato, timer + alle de oplysninger der står på skemaet

Der er en forældelsesfrist på et år, så ansøgning om faglært tillæg skal ske senest et år efter, at tillægget er udbetalt

Refusion for forskudttid- og skifteholdstillæg

For medarbejdere der arbejder på forskudt tid, jf. § 7, stk. 2 (aften- og nattillæg), og på skiftehold efter ”Fællesordning for arbejde i holddrift” medregnes tillægget efter Serviceoverenskomstens § 7, stk. 2  og Fællesord-ningens § 3, stk. 1 udbetaler Servicebranchens Udviklingsfond pr. 1. januar 2015 refusion for de fraværstimer medarbejderen i forbindelse med uddannelsesforløbet har haft med forskudttidstillæg og skifteholdstillæg. I søger om tilskud ved at logge ind og udfylde en ansøgning.

 • Kursus: Forskudttidstillæg eller skifteholdstillæg
 • Uddannelsessted: Egen virksomhed

Skabelon til uddannelsesplan - Lønmodel 1 i serviceoverenskomsten

Virksomheden skal efter Lønmodel 1 i  § 7a lave en skriftlig uddannelsesplan, inden medarbejderen har været ansat i 6 måneder, der angiver hvilke kurser medarbejderen skal deltage i.
Denne skabelon til en uddannelsesplan er udarbejdet af parterne i serviceoverenskomsten. Virksomhederne kan anvende skabelonen, men må også gerne lave deres egen. Virksomhederne opbevarer uddannelsesplanen.
 
For at skabe ejerskab til uddannelsesplanen kan det anbefales, at begge parter dvs. medarbejder og leder underskriver planen, det er dog ikke et krav. Uddannelsesplanen skal gøres tilgængelig for medarbejderne, enten elektronisk eller på papir mv.
Parterne i overenskomsten og PensionDanmark arbejder på at idriftsætte en elektronisk skabelon til en uddannelsesplan ved årsskiftet, som kobles sammen med virksomhedernes adgang til refusion.

Hente skabelonen til uddannelsesplanen her

Som inspiration til uddannelsesplan iht. §7a i Serviceoverenskomsten 2017-2020 har Uddannelsesudvalget for Rengøring & Service udarbejdet et forslag til et uddannelsesforløb, hvor der er fokus på at styrke medarbejderens rengøringsfaglige niveau, se her.

Satser

Virksomheden skal ved ansøgning indtaste medarbejderens præstationsløn plus servicetillæg, anciennitetstillæg samt sociale omkostninger på 35 pct.

Herefter beregnes refusionssatsen som differencen mellem den indtastede timeløn og den offentlige støttesats.

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til anvendelse af hjemmesiden, kan der rettes henvendelse til ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på 7012 1342.

Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond

Som en del af overenskomstfornyelsen på transport- og lagerområdet har overenskomstparterne aftalt, at virksomhederne skal indbetale til Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond. 

Indbetalingens størrelse og opkrævning

Virksomheden indbetaler 780 kr. pr. år for hver fuldtidsansat medarbejder omfattet af overenskomsterne.

Tilskud til aftalt uddannelse

Der skelnes mellem faglærte og ikke-faglærte medarbejdere i forhold til, hvornår der kan udbetales tilskud til aftalt uddannelse fra fonden.

For de faglærte medarbejdere er det en betingelse for at virksomheden kan hjemtage tilskud til aftalt uddannelse, at det/de pågældende kurser fremgår af en uddannelsesplan, som skal være indtastet på Virksomhedsservice.

For de ikke-faglærte medarbejdere skal der også være indtastet en uddannelsesplan. Men for de ikke-faglærte medarbejdere er det herudover en betingelse, at der skal være gennemført en realkompetencevurdering.

Realkompetencevurdering skal vise, hvilke kurser medarbejderen mangler for at opnå faglært niveau inden for det overenskomstområde, hvor medarbejderen er ansat. Realkompetencevurderingen skal foretages af en erhvervsskole, der er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde den pågældende erhvervsuddannelse. Nederst på siden findes de kompetenceafklaringsskemaer, der skal udfyldes af skolen.

Kravet om realkompetencevurdering gælder for alle ikke-faglærte under 60 år.

Transportområdet

Der ydes tilskud til følgende kurser
Indenfor transportområdet er der to positivlister. Liste A over aftalt uddannelse og Liste B over selvvalgt uddannelse. En positivliste er de kurser som bestyrelse og uddannelsesudvalg i fællesskab har besluttet at der ydes tilskud til.

For Liste A over aftalt uddannelse ydes der tilskud til:

For Liste B selvvalgt uddannelse ydes der tilskud til:

 • Alle AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser) undtage kurser på Liste A

Der kan endvidere ydes tilskud til

 • Individuel kompetenceafklaring i AMU (NB: kan ikke bruges til realkompetenceudvikling
 • FVU-kurser (forberedende voksenundervisning) i matematik og læsning
 • Udvalgte kurser inden for Almen Voksenuddannelse (AVU)
 • Ordblindeundervisning for voksne
 • Screening til OBU
 • Screening til FVU
 • RKV før erhvervsuddannelse for voksne
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge (Danskuddannelse 1,2 og 3) når uddannelsesaktiviteten foregår i arbejdstiden, og der udbetales sædvanlig løn. Der ydes ikke tilskud til deltagerbetaling til danskuddannelse.
  Se mere her

Når din medarbejder skal gennemføre sin lovpligtige EU-efteruddannelse, kan det gennemføres som et kombineret forløb, der består af en obligatorisk del på 3 dage samt en valgfri del på 2 dage. Det skal markeres, om kurset tages i forlængelse af de obligatoriske 3-dages lovpligtige EU-efteruddannelse (og dermed som aftalt uddannelse), eller om kurset tages som selvvalgt uddannelse. Hvis kurset vælges som aftalt uddannelse, vil det udbetalingsmæssigt altid kun tælle for 2 dage.

Kompetenceafklaringsskemaer som en erhvervsskole skal udfylde

DTL overenskomsten

TA overenskomsten

Lagerområdet

Der ydes tilskud til følgende kurser

For Liste A over aftalt uddannelse ydes der tilskud til:

For Liste B selvvalgt uddannelse ydes der tilskud til:

 • AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser), herunder Individuel Kompetencevurdering (IKV) undtaget de AMU-kurser, dere r på Liste A 

Der kan endvidere ydes tilskud til

 • FVU-kurser (forberedende voksenundervisning) i matematik og læsning
 • Ordblindeundervisning
 • Screening til FVU
 • RKV før erhvervsuddannelse for voksne

Kompetenceafklaringsskemaer

Tilskud til Forskudttid og skiftehold

For medarbejdere på forskudt tid, jf. § 5 i Lageroverenskomsten og på skiftehold, efter ”Fællesordningen for arbejde i holddrift” udbetaler Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond et tillæg for de fraværstimer medarbejderen i forbindelse med uddannelsesforløbet har haft med henholdsvis Forskudttidstillæg og skifteholdstillæg. I søger tilskud ved at oprette en ansøgning på Virksomhedsservice.

Antal dage der ydes tilskud til

 • For kurser på Liste A over aftalt uddannelse og suppleringskurser kan der maksimalt udbetales tilskud til 10 dage pr. medarbejder pr. år.
 • For kurser på Liste B er der mulighed for at akkumulere ret til to ugers selvvalgt uddannelse i op til tre år, så den enkelte efter tre år kan få ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.
 • Der er ingen begrænsning på antal kursusdage til FVU-kurser og Ordblinde Undervisning.

Der er en forældelsesfrist på 3 måneder regnet fra slutdato på kursus.

Satser

Transport DTL

 • Tilskuddet til IKV, FVU og Danskuddannelse 1, 2 og 3 er pr. 15. april 2018 85 kr. pr. time.
 • Tilskuddet til kurser på Liste A er pr. 15. april 2018 35 kr. pr. time. 
 • Tilskuddet til kurser på Liste B er pr. 15. april 2018 60 kr. pr. time.
 • Tilskuddet til RKV før EUV er pr. 15. april 2018 60 kr. pr. time

Transport TA

 • Tilskuddet til IKV, FVU og Danskuddannelse 1, 2 og 3 er pr. 15. april 2018 85 kr. pr. time.
 • Tilskuddet til kurser på Liste A er pr. 15. april 2018 35 kr. pr. time. 
 • Tilskuddet til kurser på Liste B er pr. 15. april 2018 60 kr. pr. time.
 • Tilskuddet til RKV før EUV er pr. 15. april 2018 60 kr. pr. time

Lager

 • Tilskuddet til IKV, FVU og Danskuddannelse 1, 2 og 3 er pr. 15. april 2018 85 kr. pr. time.
 • Tilskuddet til kurser på Liste A er pr. 15. april 2018 60 kr. pr. time. 
 • Tilskuddet til kurser på Liste B er pr. 15. april 2018 60 kr. pr. time.
 • Tilskuddet til RKV før EUV er pr. 15. april 2018 60 kr. pr. time 

Derudover ydes der refusion for deltagerbetalingen ved AMU-kurser.

Tilskuddet udbetales til virksomhedens NemKonto. Virksomheden udbetaler løn til medarbejderne under efteruddannelse og modtager VEU-godtgørelse og tilskud fra kompetenceudviklingsfonden.

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til anvendelse af hjemmesiden, kan der rettes henvendelse til ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på 7012 1342.

Vagt- og Sikkerhedsbranchens Kompetenceudviklingsfond

Der ydes tilskud til følgende kurser

Satser

Tilskuddet er fastsat til 110 kr. per time, hvor medarbejderen er på kursus.

Derudover ydes der refusion for deltagerbetalingen ved AMU-kurser.

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til anvendelse af hjemmesiden, kan der rettes henvendelse til ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på 7012 1342.

Vaskeribranchens Uddannelsesfond

Indbetalingens størrelse og opkrævning

Virksomhederne indbetaler 895 kr. pr. år for hver fuldtidsansat medarbejder omfattet af overenskomsterne.

Der ydes tilskud til følgende kurser

Indenfor Vaskeribranchens Uddannelsesfond er der tale om to positivlister. En positivliste er de kurser som bestyrelse og uddannelsesudvalg i fællesskab har besluttet at vi yder tilskud til. Liste A over aftalt uddannelse og Liste B over selvvalgt uddannelse.

For liste A over aftalt uddannelse ydes der tilskud til:

Det er en forudsætning, for at virksomheden kan hjemtage tilskud til aftalt uddannelse, at det/de pågældende kurser fremgår af en uddannelsesplan, konkret set i form af en realkompetencevurdering, når der søges om tilskud fra fonden til aftalt uddannelse.

Når virksomheden ansøger om tilskud til kurser til aftalt uddannelse, skal kurset/kurserne være omfattet af uddannelsesplanen/realkompetencevurderingen. Virksomheden skal derfor i ’Virksomhedsservice’ på tro og love indtaste, at der er foretaget en realkompetencevurdering for den ufaglærte medarbejder.

Realkompetencevurderingen skal vise, hvilke kurser medarbejderen mangler for at opnå faglært niveau inden for det overenskomstområde, hvor medarbejderen er ansat. I Vaskeribranchens Uddannelsesfond er der tale om industrioperatøruddannelsen. Realkompetencevurderingen skal foretages af en erhvervsskole, der er godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til at udbyde den pågældende erhvervsuddannelse. Når erhvervsskolen har foretaget realkompetencevurderingen af medarbejderen skal virksomheden opbevare meritafklaringen. PensionDanmark Uddannelsesfonde kan udbede sig meritafklaringen som dokumentation for udbetalingen af tilskud for den pågældende medarbejder. Ansøgningsfristen for tilskud til aftalt uddannelse er seks måneder fra slutdatoen for udarbejdelsen af realkompetencevurderingen.

For Liste B over selvvalgt uddannelse ydes der tilskud til:

 • Alle AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser) undtagen kurser på Liste A

Deltager du i selvvalgt uddannelse kan du i denne PDF læse mere om tilskudsreglerne her.

Der kan endvidere ydes tilskud til

 • Individuel kompetenceafklaring i AMU (NB: kan ikke bruges til realkompetencevurdering
 • FVU-kurser (forberedende voksenundervisning) i matematik og læsning
 • Udvalgte kurser inden for Almen Voksen Uddannelse (AVU)
 • Ordblindeundervisning for voksne
 • Screening til FVU

Antal dage der ydes tilskud til

For kurser på Liste A over aftalt uddannelse kan der maksimalt udbetales tilskud til ti dage pr. medarbejder pr. år.

For kurser på Liste B over selvvalgt uddannelse er der mulighed for at akkumulere ret til to ugers selvvalgt uddannelse i op til tre år, så den enkelte efter tre år kan få ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Satser

 • Der er fastlagt et støtteniveau på 85 kr. pr. time pr. 15. april 2018 ved deltagelse i RKV for erhvervsuddannelse for voksne, IKV og FVU.
 • For øvrige kurser yder fonden et tilskud på 60 kr. pr time. 
 • Derudover ydes der refusion for deltagerbetalingen ved AMU-kurser.
 • Der er ingen begrænsning på antal kursusdage til FVU-kurser og Ordblinde Undervisning.

Der er en forældelsesfrist på 3 måneder regnet fra kursusslutdato.

Når din medarbejder skal gennemføre sin lovpligtige EU-efteruddannelse, kan det gennemføres som et kombineret forløb, der består af en obligatorisk del på 3 dage samt en valgfri del på 2 dage. Det skal markeres, om kurset tages i forlængelse af de obligatoriske 3-dages lovpligtige EU-efteruddannelse (og dermed som aftalt uddannelse), eller om kurset tages som selvvalgt uddannelse. Hvis kurset vælges som aftalt uddannelse, vil det udbetalingsmæssigt altid kun tælle for 2 dage.

Tilskuddet udbetales til virksomhedens NemKonto. Virksomheden udbetaler løn til medarbejderne under efteruddannelsen og modtager VEU - godtgørelse.

Er der spørgsmål til selve udbetalingssystemet skal henvendelse rettes til
ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på 7012 1342

Ordblinde

Der er gode muligheder for at gøre hverdagen lettere for medarbejdere, der er ordblinde eller har utilstrækkelige læse-/skrivefærdigheder.

Tilskud til projekter

Derudover har fonden til formål at yde økonomisk støtte til projekter vedrørende:

 • Etablering af fælleskurser og fællesuddannelse ud fra hensyn til de fremtidige arbejdsforhold i vaskeriindustrien.
 • Afholdelse af konferencer m.v. om fremtidigt uddannelsesbehov og uddannelsessystemer i vaskeriindustrien.
 • Tilvejebringelse af erfaringer og viden omkring nye undervisningsformer og uddannelsesindhold.
 • Udvikling af informationsmateriale om uddannelser med tilknytning til vaskeriindustrien.
 • Iværksættelse af og støtte til studieophold i udlandet.
 • Aktiviteter til gavn for den teknologiske udvikling og for beskæftigelsen i vaskeriindustrien.
 • Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere.

Der lægges vægt på, at projektforslag er udarbejdet af arbejdsgivere og arbejdstagere i fællesskab.

Ansøgningsskemaet sendes med krypteret mail til sikkermail@pension.dk.

Ansøgninger behandles løbende.

Tilskud til forskudttid og skiftehold

For medarbejdere på forskudt tid, jf. § 13 i overenskomsten og på skiftehold, efter Fællesordning for arbejde i holddrift mellem DI Overenskomst II og 3F’s Transportgruppe, udbetaler Vaskeribranchens Uddannelsesfond fra 1. januar 2015 et tillæg for de fraværstimer medarbejderen i forbindelse med uddannelsesforløbet har haft med henholdsvis forskudttidstillæg og skifteholdstillæg. I søger tilskud ved at logge ind og udfylde en ansøgning.

I ansøgningen skal I skrive:

 • Kursus: Forskudttidstillæg eller skifteholdstillæg
 • Uddannelsessted: Egen virksomhed

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til ansøgningen, eller hvis der ønskes inspiration til et konkret udviklingsprojekt, kan henvendelser rettes til:

  • Leif Michael Larsen 3F, fagpolitisk center for arbejdsliv, enten på e-mail leif.larsen@3f.dk eller på 8892 1074
  • Inge Steen Mikkelsen, Chefkonsulent i Dansk Industri, enten på e-mail inm@di.dk eller på 3377 3851